Palveluskoiraliiton sääntömääräinen syyskokous

 11.11 - 11.11 | Kerava


Aika: Lauantai 11.11.2023 klo 11.00
Paikka: Keravan lukio, auditorio, Keskikatu 5, Kerava
Kokous pidetään lähikokouksena.

Valtakirjojen tarkastus toteutetaan vain paikan päällä klo 9.15 – 10.30. Kokousedustajan tulee esittää paperisena jäsenyhdistyksen allekirjoittama valtakirja tai pöytäkirjan ote.

Ilmoittautuminen
Kahvitarjoilua varten kokoukseen osallistuvien tulee ilmoittautua etukäteen 6.11.2023 mennessä. Ilmoittautuminen tulee tehdä verkossa täytettävällä lomakkeella osoitteessa https://www.lyyti.in/spkl_syyskokous2023.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
- Kokouksen puheenjohtajan valitseminen
- Kokouksen sihteerin valitseminen
- Ääntenlaskijoiden valitseminen
- Vähintään kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

3. Kokousedustajien valtakirjojen tarkastus

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

6. Jäsenmaksujen määrääminen

7. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024

8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

9. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle
Erovuorossa 22.9.2023 voimaan astuneen säännön 8§:n mukaisesti hallitus kokonaisuudessaan.
Näiden sääntöjen tultua voimaan, ensimmäisessä syyskokouksessa kaikki paikat valitaan uuden
järjestelmän mukaan. Kaikki hallituksessa ovat tällöin erovuorossa. Erovuorojärjestys ratkaistaan
arvalla.

10. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen

11. Eettisen lautakunnan valitseminen

12. Esitys Tottelevaisuusvalion sekä Erikoistottelevaisuusvalion valionarvojen lyhenteistä

13. Suomen Palveluskoiraliitto ry:n hallituksen esitys Kennelliiton lajiliitoksi hakemisesta

14. Jäsenyhdistysten esittämät asiat

14.1. Suomen Beauceron ry:n esitys beaucenpaimenkoiran muotovalionarvoksi
Suomen Beauceron ry on yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 10.6.2023 päättänyt esittää Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokoukselle beaucenpaimenkoiran muotovalionarvosäännöksi seuraavaa:
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoirakokeiden alimmasta luokasta (ei käyttäytymis- tai soveltuvuuskokeesta). Luokanvaihtoon oikeuttava tulos paimennuskokeen alimmasta luokasta (ei esikoe).

Voimassa oleva muotovalionarvosääntö:
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoirakokeiden alimmasta luokasta (ei käyttäytymis- tai soveltuvuuskokeesta). Luokanvaihtoon oikeuttava tulos paimennuskokeen alimmasta luokasta (ei esikoe) ja lisäksi hyväksytty luonnetestitulos. (Valt. 31.5.15)

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n hallitus on kokouksessaan 16.8.2023 päättänyt esittää Suomen Palveluskoiraliitto ry:n syyskokoukselle esityksen rodun muotovalionarvosäännöksi sillä lisäyksellä, että ensimmäisen ja toisen lauseen välissä oleva piste korvataan sanalla tai:
Hyväksytty tulos jostakin palveluskoira- tai pelastuskoirakokeiden alimmasta luokasta (ei käyttäytymis- tai soveltuvuuskokeesta) tai luokanvaihtoon oikeuttava tulos paimennuskokeen alimmasta luokasta (ei esikoe).

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kokouksen päättäminen

KOKOUSEDUSTUS
Jäsenyhdistysten edustajina yhdistyksen kokouksissa ovat jäsenyhdistysten jäsenistönsä
keskuudesta valitsemat edustajat. Kullakin jäsenyhdistyksellä on oikeus valita yksi edustaja, kutakin
jäsenmääränsä alkavaa 50-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi äänivaltaista edustajaa.
Jäsenyhdistys päättää itsenäisesti edustaako yhdistystä yksi vai useampi valittu edustaja.

Jäsenyhdistyksen äänivaltaisten edustajien lukumäärän määräytymisperusteena käytetään
edellisen vuoden viimeisen päivän jäsenmäärää.

Jäsenyhdistyksensä edustajaksi hyväksyttävän on esitettävä joko asianomaisen jäsenyhdistyksen
nimenkirjoittamiseen oikeutettujen henkilöiden allekirjoittama valtakirja tai oikeaksi todistettu
pöytäkirjan ote.

Jos sama jäsenyhdistys valtuuttaa useampia edustajia, voidaan silloin esittää yhteisvaltakirja tai
sellainen pöytäkirjan ote, josta käy selville kunkin edustajan edustusoikeus.

Edustajana yhdistyksen kokouksissa saa toimia vain asianomaisen jäsenyhdistyksen jäsen. Valittu
edustaja on oikeutettu valtakirjalla siirtämään puhe- ja äänioikeutensa käyttämisen toiselle
jäsenyhdistyksensä valitsemalle edustajalle.

Muilla jäsenyhdistysten jäsenillä on oikeus olla kokouksissa läsnä ilman puhe- ja äänioikeutta.
Henkilön oikeus läsnäoloon on oltava todennettavissa.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO