Suomen Palveluskoiraliiton tiedote

14.10.2022 ǀ SPKL


SUOMEN PALVELUSKOIRALIITON TIEDOTE 14.10.2022

Koiraharrastuksen tulee tarjota mielekästä tekemistä koiralle ja ohjaajalle. Palveluskoiraliiton alaisen koirankoulutustoiminnan sekä kilpailu- ja koetoiminnan tulee olla eettisen tarkastelun kestävää, avointa sekä läpinäkyvää. Liitto korostaa, että epäeettisiä koulutusmetodeja ei hyväksytä.

Liiton jäseniä ovat palvelus- ja pelastuskoiratoimintaa harrastavat yhdistykset. Liiton jäseninä on vain yhdistyksiä, henkilöjäseniä ei ole lainkaan.

Liitossa on tehty useita toimenpiteitä osassa koiraharrastusta ilmenneiden valitettavien epäkohtien korjaamiseksi. Toimia kehitetään pitkäjänteisesti sekä suunnitelmallisesti. Seuraamusprosessit etenevät kuten oikeusvaltiossa tuleekin, rikosilmoitukset ovat olleet poliisiviranomaisilla tutkittavana, syyttäjä tekee syyteharkinnan ja oikeusaste päättää oikeudenkäynnissä tuomioista ja rangaistuksista. Luotamme viranomaistahojen tekemään asioiden rikosoikeudelliseen selvittämiseen. Viranomaistahoilta ei ole tullut Palveluskoiraliitolle lausunto- tai selvityspyyntöjä asian tiimoilta.

Olemme liitossa sitoutuneet tavoitteeseen, jossa eettinen koirankoulutuskulttuuri ja koiranpito vakiintuvat. Paljon mittavia uudistuksia on jo saatu tehtyä, ja uudistustyö jatkuu. Tähän tiedotteeseen olemme koostaneet tehtyjä toimenpiteitä.

SITOUTUMINEN EETTISEEN KOULUTUSTAPAAN

Suojelukoirakoulutus keskeytettiin hetkellisesti keväällä 2021, ja Palveluskoiraliitto ohjeisti jäsenyhdistyksiään olemaan järjestämättä suojelun C-osan ja mondioringin puruliikkeiden koulutuksia ja harjoituksia, kunnes eettiset koulutukset saatiin alkamaan. Eettisen koulutuksen hyväksytty suoritus ja eettisen sitoumuksen allekirjoittaminen ovat edellytyksiä suojelulajien kokeisiin osallistumiseen vaaditun suojelulisenssin myöntämiselle.

Palveluskoiraliiton eettinen koulutus on tarjolla kaikille halukkaille osallistujille. Koulutukseen osallistuminen on osallistujalle maksutonta.

Eettinen koulutustapa koskee jokaista koiran omistajaa ja koiranohjaajaa yleisen koiranpidon ja kouluttamisen suhteen. Eettinen koulutus koostuu materiaalista, jossa esitetään mm. eettisen koirankoulutuksen taustoja ja perusteita tieteellisesti tutkitun tiedon valossa. Koulutuksessa käsitellään moderneja koulutusmetodeja. Kurssi kannustaa osallistujaa pohtimaan omaa koulutustapaansa ja haastaa tunnistamaan siinä olevia mahdollisia piileviä epäkohtia. Kurssin tavoitteena on tarjota koiraharrastajille keinoja toimia koirankoulutuksessa eettisesti kestävältä pohjalta. Palveluskoiraliiton eettisen koulutuksen hyväksytty suoritus edellyttää tenttikysymyksiin sekä pohdintatehtävään vastaamista.

Liiton eettinen koulutus on saanut positiivista palautetta kurssilaisilta muun muassa siitä, että koulutuksen sisältö on monipuolinen ja kiinnostava. Myös pohdintatehtävä on kerännyt osallistujilta kiitosta, pohdintakysymyksen koetaan tarjoavan hyvän mahdollisuuden miettiä omakohtaisesti koirakoulutuksen tärkeitä eettisiä näkökulmia. Kokonaisuudessaan eettinen koulutus on otettu vastaan hyvin.

Eettiset koulutukset ovat alkaneet huhtikuussa 2021 ja tähän mennessä koulutuksen on hyväksytysti suorittanut miltei 800 osallistujaa. Palveluskoiraliiton eettisen sitoumuksen on allekirjoittanut yli 800 koiraharrastajaa. Eettinen sitoumus löytyy osoitteesta https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/spkl-eettiset-ohjeet-ja-sitoumus.pdf

Eettiset koulutukset jatkuvat. Tavoite on, että kaikki koiraharrastajat suorittavat eettisen koulutuksen. Tämän tavoitetilan toteutuminen vie aikansa, sillä Palveluskoiraliiton hallinnoimien lajien harrastajia on useita kymmeniä tuhansia. Sitoutuminen eettiseen koirakoulutukseen ja koiranpitoon on tärkeää koirien hyvinvoinnin takaamiseksi.

Jokaiselta liiton jäsenyhdistyksen jäseneltä edellytetään eläinsuojelulain noudattamista. Jäsenyhdistysten tulee välittömästi puuttua kaikkiin havaitsemiinsa epäkohtiin ja epäeettiseen toimintaan.

ILMOITUSPROSESSI

Palveluskoiraliitossa on kehitetty prosessi koiran epäeettisestä kohtelusta ilmoittamiseen. Liitto ohjeistaa jäsenyhdistystensä jäseniä ilmoittamaan välittömästi kohtaamistaan epäeettisistä menetelmistä koirien koulutuksessa. Liitto tukee ilmoittajaa asian selvittelyssä ja tarjoaa asiantuntijaneuvontaa sekä ohjeistusta asian käsittelyssä. Toimintaohjeet löytyvät eettisestä sitoumuksesta: https://www.palveluskoiraliitto.fi/media/ajankohtaista/spkl-eettiset-ohjeet-ja-sitoumus.pdf. Liiton verkkosivujen kautta löytyy myös lomake epäeettisestä toiminnasta ilmoittamiseen: https://www.lyyti.fi/questions/d91f83f9f5.

SUOJELULISENSSIPROSESSI

Kilpailijalla tulee olla voimassa Palveluskoiraliiton suojelulisenssi osallistuakseen virallisiin suojelulajien kokeisiin.

Suojelulisenssiprosessi on kokenut kokonaisvaltaisen uudistuksen. Virallisissa suojelukokeissa vaadittava suojelulisenssi myönnetään, mikäli sen hakija täyttää kaikki suojelulisenssin myöntämisen edellytykset. Myöntöedellytykset ovat 1.9.2021 alkaen eettisen koulutuksen hyväksytty suorittaminen, sitoutuminen eettisen sopimukseen sekä liiton jäsenyhdistyksen jäsenyys ja puolto. Lisäksi hakijan tulee olla henkisiltä sekä fyysisiltä ominaisuuksiltaan suojelukoiran koulutukseen ja hallintaan soveltuva.

SUOJELULAJIEN KILPAILUAVUSTAJIEN KOULUTUS

Palveluskoiraliitossa jatketaan edelleen laadukkaan IGP- ja mondioring -kilpailuavustajakoulutuksen eli maalimiestoiminnan suunnitelmallista kehittämistä ja toteuttamista. Palveluskoiraliiton hallitus on päättänyt perustaa IGP- ja mondioring -työryhmät, joiden tehtävinä on koe- ja kilpailuavustajien koulutusten monipuolinen suunnittelu ja jatkuva kehittäminen sekä kyseisten koulutusten laadukas toteuttaminen. Työryhmien tehtäviin sisältyy myös koe- ja kilpailuavustajien jatkokoulutusten organisoiminen. Kilpailuavustajien koulutuksessa tuodaan voimakkaasti esille eettisiä ja nykyaikaisia koirankoulutusperiaatteita.

SÄÄNTÖMUUTOKSIA

Suomessa tuomioistuin päättää todisteiden valossa, onko syytetty henkilö syyllinen vai syytön. Syylliseksi toteaminen on oikeuslaitoksen tehtävä, liitolla ei ole viranomaisvaltuuksia eikä juridisia oikeuksia selvittää syyllisyyksiä. Liitto luottaa viranomaisten tekemään työhön.

Palveluskoiraliiton nykysääntöjen on todettu olevan varsin rajalliset mahdollisten seuraamusten määräämisessä tilanteissa, joissa liiton lajeja harrastava henkilö on todennetusti toiminut epäeettisesti koirankoulutuksessa. On tarpeellista toteuttaa sääntömuutos. Liiton sääntöjen ja yhdistyslakien sallimien mahdollisuuksien tarkastelu sekä lain tulkinta vaativat asiantuntijaosaamista, joten asiassa on konsultoitu lakiasioiden asiantuntijoita.

Palveluskoiraliitossa on parhaillaan käynnissä sääntöuudistus, jonka pääasiallisena tarkoituksena on mahdollistaa seuraamusten määrääminen niin liiton asettamille toimihenkilöille kuin harrastajillekin, mikäli epäeettistä koirien kohtelua on todennetusti havaittu. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen on pitkäaikainen prosessi, jonka aikana sääntöesitystä kommentoivat lakiasiantuntija, liiton jäsenyhdistykset, vuosikokous sekä Patentti- ja rekisterihallitus. Lausuntokierrosten jälkeen vuosikokous päättää uusien sääntöjen hyväksymisestä.

KOE- JA KILPAILUTOIMIKUNNAN KOKOONPANON UUDISTAMINEN

Vuoden 2022 alusta alkaen Palveluskoiraliiton koe- ja kilpailutoimikunnan kokoonpano on uudistettu. Koe- ja kilpailutoimikunnassa ovat edustettuina kaikkien liiton hallinnoimien koe- ja kilpailulajien edustajat. Tällä monimuotoisella edustuksella saamme kaikki lajit tasapuolisesti mukaan koe- ja kilpailuasioiden käsittelyprosessiin.

NUORISOTOIMINTA

Tokon ja rally-tokon nuorisotoiminta on siirtynyt Kennelliitolta Palveluskoiraliiton hallinnoitavaksi vuoden 2022 alusta. Palveluskoiraliitto haluaa kehittää suunnitelmallisesti myös nuorisotyötä ja kannustaa nuoria koiraharrastajia toimimaan kaikessa koirankoulutustoiminnassaan eettisesti kestävältä pohjalta. Nuorisotoimintaa kohdennetaan tokon ja rally-tokon harrastajien lisäksi kaikkien muidenkin lajien nuorille harrastajille, joille tarjotaan koulutustilaisuuksia, webinaareja, keskustelukanavia ja henkistä valmiutta eettisesti kestävään koiraurheiluun.

RAKENTAVAA KESKUSTELUA, AVOINTA TIEDOTUSTA

Liitto on vuosien 2021 ja 2022 aikana järjestänyt useita paneelikeskusteluja sekä koulutus- ja luentotapahtumia. Näissä tilaisuuksissa on tarjottu mahdollisuus oppia uusia näkökulmia koirankoulutukseen ja koiraharrastuksen monipuoliseen lajikirjoon. Tarjolla ovat olleet mm. paneelikeskustelut palvelus- ja pelastuskoiraharrastuksesta sekä tokosta. Lisäksi liitto organisoi ”Kaikille yhteistä” -keskustelun, jossa useiden eri lajien edustajat keskustelivat laaja-alaisesti koiraurheilusta. Myös luento koiran lukemisen taidosta toteutettiin.

Liitossa on toteutettu useita kannustavia haasteita ja pop up -tapahtumia. Esimerkiksi Koiranpäivän haastekampanjoissa ja Uutiskirje Onnissa liitto on halunnut tuoda esiin koiraharrastuksen kannustavan positiivista ilmapiiriä. Palveluskoiraliiton Kansalliset lajit nousuun -työryhmä on haastanut kaikki palveluskoiralajeja harrastavat yhdistykset ja treeniryhmät järjestämään pop up -harjoituksia, joihin kuka tahansa aiheesta kiinnostunut voi osallistua.

Palveluskoiraliiton strategiassa korostuu avoin tiedotuslinja. Vuoden 2022 aikana liitossa onkin entisestään tehostettu vuorovaikutteista viestintää liiton ja jäsenistön välillä lisäämällä mm. sosiaalisen median julkaisuja, monipuolista tiedonkulkua sekä verkkosivuston että Virkku-järjestelmän välityksellä, lähettämällä rekisteröityneille käyttäjille ajankohtaisia uutiskirjeitä sekä järjestämällä jäsenistölle kyselyjä, joiden avulla saadaan kerättyä tietoa jäsenistön mielipiteistä ja toiveista. Liitto pyrkii jatkossakin selkeään ja monikanavaiseen tiedotukseen.

TYÖ EETTISEN KOIRANKOULUTUKSEN TAKAAMISEKSI JATKUU EDELLEEN

Isot muutokset käytänteissä ja asenteissa vaativat aikaa. Suomen Palveluskoiraliitossa on tehty useita toimenpiteitä ja isoja uudistuksia, jotta asenteet ja sitoutuminen eettiseen koirakoulutukseen kaikessa koiraharrastuksessa toteutuvat. Useita konkreettisia toimenpiteitä eettisen koiranpidon turvaamiseksi ja harrastajien positiivisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi on tehty. Toiminteita kehitetään edelleen; työ Palveluskoiraliitossa jatkuu.

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
Dogsport.fi / Dog & Cat
Orion Pharma Eläinlääkkeet
Back on Track
Showlink
Skl
IRO