Tiedote jäsenyhdistyksille 8.11.2017

09.11.2017 ǀ SPKL


TIEDOTE JÄSENYHDISTYKSILLE

Suomen Palveluskoiraliiton syyskokous lähestyy. Koska sosiaalisessa mediassa liikkuu paljon väärää ja puutteellista tietoa, haluamme varmistaa, että yhdistyksellänne ja jäsenyhdistysedustajallanne on käytettävissään oikea tieto kokousta varten.

Toiminnan rahoittaminen
Palveluskoiraliitto rahoittaa toimintaansa seuraavista kanavista: jäsenyhdistysten jäsenmaksut, Palveluskoirat-lehden tilaus- ja ilmoitusmyyntimaksut, ns. häntärahat ja koe- ja kilpailumaksut, tarvikemyynti sekä Raha-automaattiyhdistyksen (nykyään Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, STEA) avustus. STEA:n avustusta saa käyttää ainoastaan pelastuskoiratoimintaan.

Palveluskoirat-lehden tulot ovat olleet merkittävä rahoituskanava. Nyt lehden tilaajamäärät pienenevät vuosi vuodelta, kuten muussakin printtimediassa, kun tiedotus on siirtymässä yhä vahvemmin digitaaliseen ympäristöön. Tarvikemyynnin tuotot ovat aikaisemmin muodostuneet suurelta osin sääntökirjojen, koeohjeiden ja arvostelulomakkeiden myynnistä. Nykyään Palveluskoiraliitto tarjoaa nämä suoraan tulostettaviksi verkosta, joka on vaikuttanut myynnin laskuun merkittävästi.

Palveluskoiraliiton tehtäväkentän kasvu avoimien koe- ja kilpailulajien sekä luonnelajien myötä on tuonut uusia mahdollisuuksia, mutta myös lisävastuita. Tämä näkyy mm. koe- ja kilpailuanomuksien sekä tulosten käsittelyssä (2016: noin 23 000 koe- ja kilpailukäyntiä), toimihenkilöiden koulutus- ja pätevyysasioissa ja kokousten määrässä. Harrastajamäärän kasvaminen ja lajikirjon laajentuminen ovat Palveluskoiraliiton näkemyksen mukaan pitkällä tähtäimellä liiton toimintamahdollisuuksia lisäävä tekijä.

Myös Virkku.net-koe- ja kilpailujärjestelmän kehittäminen, eli kaikkien eri lajien ominaispiirteiden vienti Virkkuun, ja nykyaikaisen verkkokoulutusympäristön rakentaminen ovat tehtäviä, joita aiemmin ei ollut. Näiden sähköisten ympäristöjen rakentaminen ja kehitys ovat perustuneet harrastajilta tulleisiin pyyntöihin sekä Kennelliiton vaatimukseen tulosten sähköisestä siirrosta Koiranettiin. Lisäksi kurssien hallinnointi, toimihenkilöpätevyydet ja raportointi on siirretty Virkkuun. Käytännössä kaikki tämä on tarkoittanut hankinta- ja käyttökustannusten kasvua. Tämä kehitystyö on mahdollistanut koe- ja kilpailutoiminnan pitkälle viedyn automatisoinnin, joka edesauttaa pitämään henkilöstön määrän pienenä.

Rahoituspohjan muutos
Siinä missä digitalisaatio on esimerkiksi tehostanut koe- ja kilpailutoimintaa, se on myös kaventanut liiton rahoituspohjaa. Toiminnan tason varmistamiseksi liiton on löydettävä uusia rahoitusmalleja, tai sen toimintaa on supistettava selvästi. Lisenssijärjestelmä suuntaa kulut niille tahoille, jotka koe- ja kilpailujärjestelmää käyttävät.

Muutokselle on olemassa tiettyjä reunaehtoja: Palveluskoiraliitto on edelleen palveluskoirayhdistysten aatteellinen liitto, jolla on myös oma rooli Kennelliiton jäsenjärjestönä, ja joka toimii lisäksi avoimien koe- ja kilpailulajien hallinnollisena järjestönä.

Rahoitusmallin muutokselle on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: henkilöjäsenyys tai lisenssijärjestelmä. Liiton muuttaminen henkilöjäsenten liitoksi vaatisi sääntömuutoksen ja lisäisi koe- ja kilpailutoiminnan hallinnoinnin rinnalle jäsenten hallinnoinnin.

Yllä mainittujen seikkojen vuoksi Palveluskoiraliiton hallitus on tehnyt päätöksen lisenssin käyttöönotosta.

Lisenssi
Lisenssijärjestelmän etuna on järjestelmän keveys. Lisenssi on koe- ja kilpailutoiminnan yleisen hallinnoinnin kulumaksu. Se ei ole kokeen kirjausmaksu, joka kattaa yksittäisen kokeen kuluja, vaan nimenomaan koko järjestelmän ylläpidon kulujen kattamiseksi luotu järjestelmä. Lisenssi myös kohdentaa maksun koe- ja kilpailujärjestelmän käyttäjille ja helpottaa tulevaisuudessa maksupaineita liiton jäsenyhdistyksiltä.

Lisenssijärjestelmän käyttöönotto on Palveluskoiraliiton hallituksen päätettävissä oleva asia, joka ei vaadi sääntömuutosta. Järjestelmä on myös erilaisten yhteistyökumppaneiden helposti ymmärtämä ja luo Palveluskoiraliitolle paremmat edellytykset yhteistyösopimusten tekemiseen.

SPKL-lisenssi
SPKL-lisenssin hinta vuonna 2018 on 40 euroa. SPKL-lisenssi sisältää osallistumisoikeuden rajoittamattomaan määrään koe- ja kilpailukäyntejä vuoden aikana (huomioiden lajien säännöt tai koeohjeet sekä mahdolliset roturajoitteet esimerkiksi palveluskoirakokeissa). Lisenssi on voimassa kalenterivuoden. Sen hinta on sama riippumatta siitä, missä vaiheessa vuotta se ostetaan.

SPKL-lisenssin rinnalle kertalisenssi
Suomen Palveluskoiraliiton hallitus on saamansa palautteen perusteella lisännyt SPKL-lisenssin (vuosilisenssi) rinnalle kertalisenssin.
Kertalisenssin hinta on 15 euroa. Kertalisenssi tarkoittaa osallistumisoikeutta yhteen kokeeseen tai kilpailuun (huomioiden lajien säännöt tai koeohjeet sekä mahdolliset roturajoitteet esimerkiksi palveluskoirakokeissa). Koiranohjaaja voi ostaa useamman kertalisenssin. Kertalisenssi ostetaan aina valittuun kokeeseen tai kilpailuun Virkku-ilmoittautumisen yhteydessä.

Tuomarit ja muut toimihenkilöt
Tuomareiden, koetoimitsijoiden sekä muiden toimihenkilöiden (esim. liikkeenohjaaja, kilpailuavustaja) ei tarvitse ostaa SPKL-lisenssiä voidakseen toimia tuomarin tai koetoimitsijan tehtävissä.

POIKKEUS: Palveluskoirakokeiden tuomareiden, koetoimitsijoiden ja kilpailuavustajien tulee olla Palveluskoirat-lehden tilaajia (ks. Palveluskoirakoesääntöihin liittyvät ohjeet toimihenkilöistä). Jos palveluskoirakokeiden tuomari tai koetoimitsija ostaa SPKL-lisenssin (ei koske kertalisenssiä) tai vaihtaa lehtitilauksen SPKL-lisenssiksi, hänen ei tarvitse erikseen tilata Palveluskoirat-lehteä.

***

Suomen Palveluskoiraliitto ry:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 18.11.2017 klo 11.00
Paikka: hotelli Gustavelund, Kirkkotie 36, 04310 Tuusula

Koetoiminta
SPKL:n kanssa yhteistyössä
Royal Canin -uusi
mevet
Miquel Caninero
Orion Pharma Eläinlääkkeet
If
Ray
Skl
Iro